ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 24 มิถุนายน 2562
1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง
3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
5.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
6.บัญชีท้ายข้อกำหนด
7.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
8.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
9.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง
10.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559
11.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
12.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2562 

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

4.ข้อกำหนดฯ

5. บัญชีท้ายข้อกำหนดฯ

6.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

7.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

8.ประกาศเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

9.หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคำร้องฯ

10.โปสเตอร์

11.ข่าว

ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 11 มิถุนายน 2562

Read more: ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ  จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 12 มิถุนายน 2562

Read more: ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี