ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  2562 จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 23 กันยายน 2562

Read more: ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ผังเมืองรวมเขคพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมเขคพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 26 สิงหาคม 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงที่โล่ง

5.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7.บัญชีท้ายข้อกำหนด

8.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

9.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

10.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

12.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

13.หลักเกณฑ ์ การพิจารณาคําร้อง

14.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

15.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

16.นโยบาย มาตรการ คมนาคา และสาธารณูปโภค

17. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์  จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 26 สิงหาคม 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงที่โล่ง

5.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7.บัญชีท้ายข้อกำหนด

8.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

9.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

10.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

12.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

13.ข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ

14.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

15.นโยบาย มาตรการ คมนาคา และสาธารณูปโภค