ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 20 พฤศจิกายน 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5.แผนผังแสดงที่โล่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

8.บัญชีท้ายข้อกำหนด

9.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

10.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

12.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

13.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

14.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559

 

ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 20 พฤศจิกายน 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5.แผนผังแสดงที่โล่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

8.บัญชีท้ายข้อกำหนด

9.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

10.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

12.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

13.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

14.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559

 

ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 18 พฤศจิกายน 2562

Read more: ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 20 พฤศจิกายน 2562

Read more: ผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 18 พฤศจิกายน 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6.บัญชีท้ายข้อกำหนด

7. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

8.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง 

10.หลักเกณฑ์การพิจารณาคําร้อง

11.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

12. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง