ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ขอแจ้งการปิดประการศและประชุมประชาชนของผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดังนี้

1. โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2562 

2. ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2562

3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล (ปรับปรุงครั้งที่ 1 )

เผยแพร่โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์

ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2562

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

Read more: ผังเมืองรวมจังหวัดสตูล (ปรับปรุงครั้งที่ 1 )