ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561 จนถึงวันทีีี่ 11 ธันวาคม 2561

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 11 ธันวาคม 2561

 

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

4.แผนผังแสดงที่โล่ง

5.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูโภค

6.ข้อกำหนดฯ

7.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

8.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

10.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

11.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

12.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องฯ

13.ข่าว

14.โปสเตอร์เชิญชวนประชาชน