ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 14 มกราคม 2562

1. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

4. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

5. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6. บัญชีท้ายข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

7. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง

11. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

12. โปสเตอร์