ผังเมืองรวมชุมชนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

- โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561

- ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 ธันวาคม 2561

- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

- ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน ในพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ