ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่1)

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

โดยปิดประกาศตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 - 14 ธันวาคม 2561

- โฆษณาทางวิทยุ และหนังสือพิมพ์ (7วัน) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
- ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
- ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2561 จำนวน 3 กลุ่มอำเภอ รายละเอียดดังนี้
     1) ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอสิงหนคร ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเปรมปรีดิ์ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
     2) ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 กลุ่มอำเภอสะเดา อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น
ณ ห้องประกายกาญจน์ ชั้น 2 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
     3) ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 กลุ่มอำเภอหาดใหญ่ อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอนาหม่อม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประกายกาญจน์ ชั้น 2 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1. ประกาศกรมปิด15 วัน
2. ปิด15 วัน
3. ข่าวกรม
4.โปสเตอร์ปิด15 วัน
5.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
6.ข้อกำหนดผังจังหวัดสงขลา
7.รายการประกอบ
8.ตารางประเภทหรือชนิดของโรงงาน

แผนผัง 6 ปรเภท

1.ผังเขต
2.ผังสี
3.ผังที่โล่ง
4.ผังคมนาคม
5.ผังสาธาฯ

6.ผังระบายน้ำ