ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 18 มีนาคม 2562

 

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงที่โล่ง

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

6.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

7.บัญชีท้ายข้อกำหนด

8.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

9.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

10.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

12.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

13.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

14.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559

15.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

16.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์