ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 18 มีนาคม 2562

 

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

4.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

5.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6.บัญชีท้ายข้อกำหนด

7.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

8.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

10.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559