ผังเมืองรวมชุมชนสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปิดประกาศ 15 วัน

- โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 2- 8 มกราคม 2562

- ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่  9 - 23 มกราคม 2562

- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

- ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์