ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562
 

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือ

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

4.ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก

5.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6.บัญชีท้ายข้อกำหนด

7.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

8.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

10.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง

11.ข่าวเทศบาลเมืองนครนายก