ผังเมืองรวมชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง

โดยปิดประกาศตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2562

1. โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ (7 วัน) ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

2. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) ตั้งแต่วันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2562

3. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

4. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ผังเมืองรวมชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง