ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 11 มิถุนายน 2562

 

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงที่โล่ง

5.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.บัญชีท้ายข้อกำหนด

9.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

10.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

12.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

13.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

14.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559

15.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

16.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง