ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2562 

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเทอร์เน็ท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

4.ข้อกำหนดฯ

5. บัญชีท้ายข้อกำหนดฯ

6.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

7.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

8.ประกาศเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

9.หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคำร้องฯ

10.โปสเตอร์

11.ข่าว