ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมเมืองยโสธร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 24 มิถุนายน 2562
1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง
3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
5.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
6.บัญชีท้ายข้อกำหนด
7.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
8.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
9.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง
10.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559
11.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
12.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง