ผังเมืองรวมเมืองระนอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ปิดประกาศ 15 วัน 

ผังเมืองรวมเมืองระนอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

1. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุ (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2562

2. ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-28 พฤษถาคม 2562

3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนระนอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง