ผังเมืองรวมเมืองแพร่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมเมืองแพร่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

1. โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ (7 วัน) ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2562

2. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2562

3. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ  ศาลากลางจังหวัดแพร่

4. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่