ผังเมืองรวมชุมชนท่าวังผา จังหวัดน่าน

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนท่าวังผา  จังหวัดน่าน

1. โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ (ติดต่อกัน 7 วัน) ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2562

2. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2562

3. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

4. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

- และตรวจสอบในระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (http://pvnweb.dpt.go.th/nan/index.php)