ผังเมืองรวมชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยปิดประกาศตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

1. โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ (7 วัน) ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2562

2. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

3. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

4. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ผังเมืองรวมชุมชนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562
เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี