ผังเมืองรวมเขคพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

  • Print
ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมเขคพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 26 สิงหาคม 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงที่โล่ง

5.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7.บัญชีท้ายข้อกำหนด

8.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

9.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

10.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

12.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

13.หลักเกณฑ ์ การพิจารณาคําร้อง

14.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

15.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

16.นโยบาย มาตรการ คมนาคา และสาธารณูปโภค

17. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน