ผังเมืองรวมเมืองชุมชนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

1. โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ (ติดต่อกัน 7 วัน) ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2562

2. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน) ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562

3. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

4. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ