ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  2562 จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 23 กันยายน 2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. แผนที่เขตที่วางและจัดทำผัง

3. แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4. แผนที่คมนาคมและขนส่ง

5. บัญชีท้ายข้อกำหนด

6. รายการประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

7. รายการประกอบผังคมนาคมและขนส่ง

8. หลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้อง

9. ข้อกำหนด

10. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง