ผังเมืองรวมชุมชนย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนย่านตาขาว จังหวัดตรัง

1. โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2562

2. ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2562

3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง