ผังเมืองรวมชุมชนหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ขอแจ้งการปิดประกาศและประชุมประชาชนของผังเมืองรวมชุมชนหนองจิก จังหวัดปัตตานี ดังนี้

1. โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2562

2. ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี