การแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ปิดประกาศ 30 วัน

การแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ตั้งแต่วันที่  30 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 28 สิงหาคม 2562

1. ประกาศเทศบาลตำบลหลักห้า

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

4. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

5. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

6. แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560