ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนวังชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 29 ตุลาคม 2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผัง

3. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

6. บัญชีท้ายข้อกำหนด

7. รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

8. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง