ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

1. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
3. แผนผังแสดงทึ่โล่ง
4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
5. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
7.1 ข้อกำหนด
7.2 บัญชีท้ายข้อกำหนด
7.3 รายการประกอบแผนผัง
8.1 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
8.2 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
8.3 ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง
9.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
9.2 แบบฟอร์มคำขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
10. โปสเตอร์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น