ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 4 พฤศจิกายน 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงที่โล่ง

5.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.บัญชีท้ายข้อกำหนด

9. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

10.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

12.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

13.หลักเกณฑ์การพิจารณาคําร้อง

14.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

15. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง