ผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน (ปรับปรุงครั้งที่1)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน (ปรับปรุงครั้งที่1)

ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. แผนผังแสดงเขตท้องที่
3. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4. แผนผังแสดงที่โล่ง
5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
7. แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
8. ข้อกำหนด
9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
10. ข่าวกรมฯ
11. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
12. โปสเตอร์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น
13. คำขอสงวนสิทธิในการยื่นคำร้องฯ