ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 18 พฤศจิกายน 2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ

3. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

6. บัญชีท้ายข้อกำหนด

7. รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

8. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย

10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

11. โปสเตอร์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น

12. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง