ผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ปิดประกาศ 90 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 18 พฤศจิกายน 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

6.บัญชีท้ายข้อกำหนด

7. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

8.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

9.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง 

10.หลักเกณฑ์การพิจารณาคําร้อง

11.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

12. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง