ผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

1. โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2562

2. ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562

3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 11 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน  2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

 

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนผังแสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5.แผนผังแสดงที่โล่ง

6.แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค

7.แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

8.ข้อกำหนดฯ

9.รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

10.บัญชีท้ายข้อกำหนดฯ

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

12.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

13.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค

14.ข่าว

15.แผ่นปลิว

16.โปสเตอร์

17.หลักเกณฑ์ในการเสนอข้อคิดเห็น

18.แบบคำขอสงวนสิทธิในการยื่นคำร้องฯ