ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปิดประกาศ 90 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนเขาพระ - นางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 20 พฤศจิกายน 2562

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

3.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5.แผนผังแสดงที่โล่ง

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

8.บัญชีท้ายข้อกำหนด

9.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

10.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

12.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

13.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

14.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง พ.ศ. 2559