ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก (ปรุงปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. แผนที่แสดงเขตท้องที่
3. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4. แผนผังแสดงที่โล่ง
5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
8. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9. ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายข้อกำหนด
10. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
11. รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
12. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
13. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
14. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
15. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
16. ข่าวกรมฯ
17. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
18. โปสเตอร์
19. คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย