ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. แผนที่แสดงเขตท้องที่
3. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4. แผนที่แสดงที่โล่ง
5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
8. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9. ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ
10. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
11. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
12. ข่าวกรมฯ
13. โปสเตอร์
14. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
15. คำขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย