ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. แผนที่แสดงเขตท้องที่
3. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4. แผนผังแสดงที่โล่ง
5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
8. ข้อกำหนด
9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
10. ข่าวกรมฯ
11. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
12. โปสเตอร์
13. คำขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย