ผังเมืองรวมชุมชนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ปิดประกาศ 15 วัน
ผังเมืองรวมชุมชนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

โดยปิดประกาศตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน  - 23 กันยายน 2562

1. โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมโยธาธิการและผังเมือง (เป็นเวลาติดต่อกัน 7 วัน) ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 กันยายน 2562
 
2. ปิดประกาศแผนที่และแผนผัง (ไม่น้อยกว่า 15 วัน)
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน - 23 กันยายน 2562
 
3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในวันที่  25 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทษบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ และเวลา 13.30 น. ณ อาคารหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 
4. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
 

1.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน

3.ข้อกำหนดผังเมืองรวม

4.บัญชีท้ายข้อกำหนด

5.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมือง

6.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

7.รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

8.แผนผังแสดงที่โล่ง

9.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

10.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

12.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

13.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

14.คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย

15.ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

16.โปสเตอร์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น

17.แผ่นปลิว