ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม2562

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. แผนที่แสดงเขตท้องที่
3. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4. แผนผังแสดงที่โล่ง
5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
8. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9. ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายข้อกำหนด
10.1 รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
10.2 รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
10.3 รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
10.4 รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
10.5 รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
11. ข่าวกรมฯ
12.แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์
13.โปสเตอร์
14. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน
15. คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคาร้องของผู้มีส่วนได้เสีย
16. กรอบข่าว