ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

 

- โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2562

- ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2562

- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงที่โล่ง

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

7.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.บัญชีแนบท้าย

9.ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

10.รายการประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

11.รายการประกอบแผนผังที่โล่ง

12.รายการประกอบแผนผังคมนาคมและขนส่ง

13.ข่าว

14.แผ่นปลิว

15.โปสเตอร์

16. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

17.คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้อง