ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

1.โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทางระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562

2.ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562

3.ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมริมน้ำ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4.ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศกรมฯ

แผนผังแสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ง

แผนผังแสดงที่โล่ง

แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค

แผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

ข้อกำหนด

รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

บัญชีท้ายข้อกำหนดฯ

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

ข่าว

แผ่นปลิว

โปสเตอร์

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการแสดงข้อคิดเห็น

แบบฟอร์มคำสงวนสิทธิ์ฯ