ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562

ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2562

- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

3. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4. แผนผังแสดงที่โล่ง

5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

8. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9. บัญชีท้ายข้อกำหนด

10. รายการประกอบแผนผัง

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน

12. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

13. แผ่นปลิว

14. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

15. คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย