ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนคกไผ่ จังหวัดเลย

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนคกไผ่ จังหวัดเลย

 

โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562

ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562

- วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสงาว อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

3. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4. แผนผังแสดงที่โล่ง

5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

8. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9. บัญชีท้ายข้อกำหนด

10. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

11. รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

12. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

13. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

14. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน

15. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

16. แผ่นปลิว

17. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

18. คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย