ผังเมืองรวมชุมชนไร่ใหม่-ไร่เก่า จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ พ.ศ. 2555

ปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนไร่ใหม่ - ไร่เก่า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

 

1.ประกาศเทศบาลตำบลไร่ใหม่

2.ตารางเปรียบเทียบแก้ไขข้อกำหนด

3.ตารางเปรียบเทียบแก้ไขรายการประกอบแผนผังฯ

4.ตารางแสดงการแก้ไขบัญชีท้ายกฎฯ

5.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง

6.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเสนอคำร้อง

7.ข่าวเทศบาลตำบลไร่ใหม่

7.แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง(แก้ไขตามมาตรา 26/1)