ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก

1. โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ติดต่อกัน 7 วัน)
ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2562

2. ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

3. ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.030 น. ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผัง

3. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4. แผนผังแสดงที่โล่ง

5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7. แผนผังระบายน้ำ

8. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

9. บัญชีแนบท้ายข้อกำหนด

10. รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ

11. รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

12. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

13. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

14. รายละเอียดในการขอความร่วมมือ

15. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำร้อง

16. ใบสงวนสิทธิ์

17. ประกาศกรม