การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. 2554

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองยะลา พ.ศ. 2554

ปิดประกาศ 30 วัน

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562

หมดเขตรับคำร้องภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

1.ประกาศเทศบาลนครยะลา

2.ตารางเปรียบเทียบแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ

3.ตารางเปรียบเทียบแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายฯ

4.ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

5.หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องฯ

6.ข่าว

7.โปสเตอร์