ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต 17 กุมภาพันธ์ 2563

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
2. แผนที่แสดงเขตท้องที่
3. แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
5. แผนผังแสดงที่โล่ง
6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
8. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
9. บัญชีท้ายข้อกำหนด
10. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
11. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
12. รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง
13. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
14. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
15. หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้องหรือข้อคิดเห็น
16. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอคำร้อง
17. ข่าวกรมฯ
18. โปสเตอร์
19. รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัด