ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม - วงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก

ปิดประกาศ 15 วัน 

ผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม - วงฆ้อง  จังหวัดพิษณุโลก

ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นประชาชน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมประสานแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

1. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (ในกรอบ)

3. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผัง

4. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

5. แผนผังแสดงที่โล่ง

6. แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง

7. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปกาาร และบริการสาธารณะ

8. แผนผังแสดงผังน้ำ

9. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

10. บัญชีแนบท้ายข้อกำหนด

11. รายการประกอบแผนผังการใช้โยชน์ที่ดิน

12. รายการประกอบแผนผังที่โล่ง

13. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง

14. รายการประกอบแผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

15. รายการประกอบผังน้ำ

16. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแสดงข้อคิดเห็น

17. คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย

18. โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์

19. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

20. ใบปลิวประชาสัมพันธ์

21. รายชื่อสถานที่ปิดประกาศ และรายชื่อสถานที่รับข้อคิดเห็นและใบสงวนสิทธิ์