ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

- โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่23-29 มิถุนายน 2563

- ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่30 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563

- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงที่โล่ง

4.แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง

5.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

6.แผนผังแสดงผังน้ำ

7.แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

9.บัญชีแนบท้าย

10.แผ่นปลิว

11.รายการประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

12.รายการประกอบแผนผังที่โล่ง

13.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง

14.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ

15.รายการประกอบแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16.ข่าว

17.โปสเตอร์

18. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

19.คำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้อง