ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า

- โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2563

- ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2563

- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

1.แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ

2.แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

3.แผนผังแสดงที่โล่ง

4.แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

5.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

6.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

7.ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

8.บัญชีท้ายข้อกำหนด

9.รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

10.รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

11.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง

12.รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการสาธารณูปโภค

13.รายการประกอบแผนแสดงผังน้ำ

14.แผ่นปลิว

15.ข่าว

16.โปสเตอร์

17.ประกาศกรม

18.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน

19.แบบคำขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย