ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์

ปิดประกาศ 15 วัน

ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์

โฆษณาทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 31กรกฎาคม - 6สิงหาคม 2563

ปิดประกาศ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 สิงหาคม2563

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ในวันจันทร์ที่ 24สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันอังคารที่ 25  สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

1. ประกาศกรม

2. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ

3. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

4. แผนผังแสดงที่โล่ง

5. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

7. แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. แผนผังแสดงผังน้ำ

9. ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

10. บัญชีท้ายข้อกำหนด

11. รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

12. รายการประกอบแผนผังแสดงที่โล่ง

13.  รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

14. รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

15. รายการประกอบแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16. รายการประกอบแผนผังแสดงผังน้ำ

17. แผ่นปลิว

18. ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

19. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

20. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน

21. แบบคำสงวนสิทธิ์ในการยื่่นคำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย