ผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชม จังหวัดระยอง (ปรับปรุงครั้งที่ 3)